Zespół

 

dr Wiesław Talik – psycholog, coach, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364), wykładowca akademicki, doradca zawodowy. Posiada 10 letnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z zakresu kompetencji miękkich dla menedżerów, pracowników,
przedsiębiorców. Zrealizował ponad 4900 godzin szkole- niowych. Ekspert w projektach dotyczących opracowywania profili i diagnozy kompetencji, procesów rekrutacji oraz w projektach wspierających przed- siębiorczość, ekonomię i politykę społeczną. Ekspert w zakresie statystyki,  psychometrycznego tworzenia narzędzi diagnosty- cznych i prowadzenia badań społecznych. Autor  kilkunastu publikacji naukowych na temat rozwoju osobistego i pomiaru kompetencji.

 

  

mgr Ewa Kalińska-Grądziel  – psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/286), doradca zawodowy. Posiada kilkunastoletnie doświad-
czenie trenerskie i doradcze w bi-
znesie. Specjalizuje się w szkole-
niach związanych z rozwojem
kompetencji miękkich pracowni-
ków firm informatycznych. Realizuje kompleksowe projekty szkoleniowe uwzględniające ba-
danie potrzeb, przygotowanie
i prowadzenie szkolenia oraz jego ewaluację. Certyfikowany trener narzędzia DISC, które wykorzy-
stuje jako komplementarne uzupełnienie programów szkole-
niowych dla kadry zarządzającej, trenerskiej i sprzedażowej. Pracu-
je również w kontakcie indywidu-
alnym jako coach i doradca za-
wodowy. Przeprowadziła ponad
6000 godzin szkleniowych
i ponad 3000 godzin doradczych
w formie coachingu i doradztwa zawodowego.

 


dr Michał Wiechetek – psycholog, doradca zawodowy, pracownik naukowy Instytutu Psychologii KUL, trener (certyfikat European NetTrainer Association).Posiada doświadczenie w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników.
Ekspert w projektach dotyczą-
cych przygotowania profili i dia-
gnozy kompetencji oraz tworze-
nia narzędzi pomiaru gotowości do pracy. 
Ekspert w zakresie
prowadzenia badań dotyczących postrzegania  zjawisk społe-
cznych, zaawansowanych me-
tod statystycznych oraz psycho-
metrycznego opracowania
metod diagnostycznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psy-
chologii Społecznej oraz Polskie-
go Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Autor publikacji nau-
kowych dotyczących pomiaru
i struktury kompetencji.