Regulamin Szkoleń Otwartych
Ingenio. Projekty rozwoju.

 • Postanowienia ogólne
  • Regulamin określa zasady udziału w Szkoleniach otwartych, organizowanych przez Ingenio. Projekty rozwoju. Wiesław Talik, ul. Kiwerskiego 5/8, 20-240 Lublin.
  • Zgłoszenie na Szkolenie otwarte, następuje za pośrednictwem strony internetowej www.ingeniopr.pl.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Definicje
  • Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży uczestnictwa w Szkoleniu otwartym z Organizatorem.
  • Organizator – Ingenio. Projekty rozwoju. Wiesław Talik, ul. Kiwerskiego 5/8, 20-240 Lublin.
  • Szkolenie otwarte – szkoła, szkolenie, warsztat, trening, stanowiące odpłatną usługę edukacyjną, przeprowadzoną zgodnie z programem i harmonogramem.
  • Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która wysłała Formularz zgłoszeniowy oraz zobowiązana jest do uiszczenia Opłaty za udział w Szkoleniu otwartym.
  • Opłata – opłata pobierana od Uczestnika za udział w Szkoleniu otwartym.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Szkoleń otwartych Ingenio. Projekty rozwoju.
  • Formularz zgłoszeniowy – elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej www. ingeniopr.pl umożliwiający zgłoszenie na Szkolenia otwarte.
 • Warunki uczestnictwa w Szkoleniach otwartych Ingenio. Projekty rozwoju
  • Uczestnikami Szkoleń otwartych mogą być pełnoletnie osoby pracujące lub bezrobotne, pragnące podnieść poziom swoich kompetencji.
  • Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach otwartych jest wypełnienie i przesłanie przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie Opłaty za udział w zajęciach.
  • Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.ingeniopr.pl.
  • Liczba miejsc w danej edycji Szkolenia otwartego jest ograniczona i o przyjęciu decydujekolejność zgłoszeń. Po zebraniu odpowiedniej liczby Uczestników Organizator tworzy listę rezerwową, o czym informuje Uczestnika
  • Organizator powiadamia za pośrednictwem poczty e-mail Uczestnika o przyjęciu na Szkolenieotwarte i informuje go także o sposobie dokonania Opłaty za udział w zajęciach.
 • Opłaty za udział w Szkoleniach otwartych Ingenio. Projekty rozwoju
  • Wysokość Opłat za udział w Szkoleniach otwartych jest podana przy opisie poszczególnych Szkoleń.
  • Opłata obejmuje: udział w zajęciach; materiały szkoleniowe; certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy (kawa, herbata, ciastka) w czasie przerw.
  • Opłata nie obejmuje dojazdu na miejsce Szkolenia otwartego, wyżywienia, noclegów, parkingu.
  • Opłatę za udział w Szkoleniach otwartych należy przelać na konto wskazane przez Organizatora. Informacja o numerze konta zostanie wysłana Uczestnikowi pocztą e-mail, po zakwalifikowaniu go do udziału w zajęciach.
  • Opłaty należy wnosić w terminie podanym w przesłanej Uczestnikowi wiadomości e-mail.
 • Odwołanie lub zmiana terminów zajęć
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć lub ich odwołania w terminie
   nie krótszym niż 3 dni przed planowanymi zajęciami.
  • Uczestnik zostanie poinformowany (za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie) przez Organizatora
   o zmianie lub odwołaniu zajęć oraz o nowym terminie zajęć.
  • W przypadku odwołania zajęć Organizator zwraca Uczestnikowi wpłaconą opłatę za udział w zajęciach. Uczestnik może pozostawić wpłacone środki na poczet kolejnej edycji Szkolenia otwartego.
 • Rezygnacja z udziału w Szkoleniach otwartych Ingenio. Projekty rozwoju
  • Rezygnacja z udziału w Szkoleniach otwartych wymaga formy pisemnej.
  • W przypadku rezygnacji Opłata za udział w Szkoleniu otwartym jest nalicza proporcjonalnie do liczby godzin szkoleniowych, które zostały zorganizowane do daty rezygnacji.
  • W przypadku nadpłaty Organizator w terminie 14 dni od daty rezygnacji zwraca Uczestnikowi stosowną
   kwotę na wskazane przez Uczestnika konto bankowe.
 • Ochrona danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ingeniopr.pl jest Ingenio. Projekty rozwoju. Wiesław Talik. Adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń:
   ul. Kiwerskiego 5/8, 20-240 Lublin.
  • Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
   29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
  • Dane osobowe Uczestników zbierane przez Organizatora, są wykorzystywane do: celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Uczestnikiem, wystawiania zaświadczeń/certyfikatów ukończenia Szkolenia otwartego oraz innych czynności związanych ze Zgłoszeniem na Szkolenie otwarte, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika.
  • Organizator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zbierane
   dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 • Postanowienia końcowe
  • Zmiany dokonane w Regulaminie przez Organizatora wiążą Uczestnika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie zrezygnował z udziału w Szkoleniach otwartych
   w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o zmianach przez Organizatora.
  • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej
   kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).